Přihlášení Správce 24

Zapomněl jsem heslo

Společenství vlastníků

Účetnictví společenství vlastníků

Účetnictví společenství vlastníků se řídí vyhláškou číslo 504/2002 Sb. Společenství vlastníků není založeno za účelem dosažení zisku, proto obvykle dosahuje nulového hospodářského výsledku, ve výjimečných případech kladného nebo záporného hospodářského výsledku. Co vše se v účetnictví…

Zobrazit detail

Stanovy společenství

Stanovy jsou spolu s prohlášením vlastníka jedním z nejdůležitějších dokumentů společenství, ve kterém je potřeba nastavit pravidla pro celkové fungování společenství. V domovním řádu a dalších vnitřních předpisech společenství je možné upravit některé drobnosti, případně zpřesnit …

Zobrazit detail

SVJ a Občanský zákoník

Od 1.1.2014 je provoz společenství vlastníků a spoluvlastnických vztahů zakotven v Občanském zákoníku. OZ má mnoho doprovodných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, v roce 2020 také prošel větší novelou. Pro společenství vlastníků jsou nejdůležitějšími dokumenty zákon 67/2013 Sb., vyhláška 269/2015 Sb. a nařízení vlády 366/2013 Sb. …

Zobrazit detail

Zápis ze schůze SVJ vzor

Jedním z nejčastějších omylů je užívání termínu „schůze SVJ“. Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění. Jednoznačný obsah zápisu ze shromáždění není určen žádným právním předpisem. Dle našich zkušeností je vhodné, aby zápis obsahoval alespoň krátký popis všech řešených…

Zobrazit detail

Hlasování SVJ dle NOZ

Hlasování na shromáždění se řídí vždy velikostí spoluvlastnických podílů jednotlivých vlastníků. Hlasování se tak tedy výrazně liší od hlasování na členské schůzi družstva. U bytových a nebytových jednotek, které mají více jak jednoho vlastníka je nutné ustanovit společného zástupce – jedná se o…

Zobrazit detail

Fond oprav společenství vlastníků

Fond oprav je běžně používaný výraz mezi vlastníky, zákon však používá termín „příspěvky na správu domu“, můžeme se setkat i s pojmem „dlouhodobá záloha na opravy a udržování domu a pozemku“. V tomto článku budeme používat zažitý výraz fond oprav. Výši příspěvku do fondu oprav schvaluje…

Zobrazit detail

Datová schránka společenství vlastníků

Společenství nemá ze zákona povinnost zřizovat datovou schránku, může však o její zřízení zažádat. Přístup do schránky je Ministerstvem udělen výhradně statutárním zástupcům, tzn. obvykle členům výboru, případně může výbor udělit přístup jakékoli jiné osobě. Datová schránka slouží pro…

Zobrazit detail

10 nejčastějších chyb SVJ

Nikomu nemusím říkat, že prodávám nebo pronajímám byt Chyba! Vlastník jednotky je ze zákona povinen hlásit společenství změny vlastnictví. V případě pronájmu je vlastník také povinen nahlásit kdo konkrétně užívá bytovou/nebytovou jednotku a to včetně počtu osob, které budou jednotku…

Zobrazit detail