Přihlášení Správce 24

Zapomněl jsem heslo

Hlídání Insolvenčního rejstříku

Koncem září 2017 spustila naše společnost pro své zákazníky další službu, která pomůže členům statutárních orgánů bytových družstev a společenství vlastníků plnit povinnosti řádného hospodáře. Jedná se o kontrolu insolvenčního rejstříku fyzických i právnických osob z řad vlastníků/družstevníků. Tato kontrola bude probíhat plně automaticky bez nutnosti zásahu našich zaměstnanců. Službu budeme poskytovat pouze zákazníkům naší společnosti. Paušální poplatek za kontrolu insolvenčního rejstříku bude činit 150 Kč bez DPH/měsíčně/společenství nebo bytové družstvo bez ohledu na velikost domu.

Proč hlídat insolvenční rejstřík?

Většina členů statutárního orgánu ani neví, že za výkon své funkce ručí celým svým majetkem. Stále častěji se stává, že vlastníci/družstevníci přestávají hradit své závazky. V takovém případě je potřeba pohledávky důsledně vymáhat, jinak se může stát, že neuhrazené dluhy budou muset uhradit přímo členové statutárního orgánu ze svých vlastních prostředků. V praxi to znamená pravidelně kontrolovat Katastr nemovitostí a Insolvenční rejstřík a včas reagovat na změny. Zákonné lhůty jsou krátké a včasné nepřihlášení pohledávky může mít za následek její další nevymahatelnost. Statutární zástupce nechrání v tomto případě ani pojištění odpovědnosti, neboť se jedná o škodu způsobenou nečinností, nikoli chybou.

Jak se k Vám informace o případné insolvenci dostane?

Kontrola bude prováděna každý den, automatizovaně, v nočních hodinách. V případě, že bude na základě rodného čísla (u vlastníků/družstevníků – fyzických osob) nebo IČ (u vlastníků/družstevníků – právnických osob) nalezen záznam v Insolvenčním rejstříku, bude na náš server Správce24 připravena SMS zpráva a email, které Vám, členům statutárního orgánu, budou odeslány v ranních hodinách.

Zdvojenou komunikaci prostřednictvím SMS zprávy a emailu volíme hlavně proto, že včasné doručení emailů není nikdy 100% zaručeno. SMS zpráva Vás proto upozorní, že máte hlídat svou emailovou schránku. V případě, že nechcete na email s informacemi o nové insolvenci čekat, můžete zjistit potřebné informace také po přihlášení do aplikace Správce24. Součástí emailové zprávy, nebo informace ve Správce24 bude také odkaz, kterým se dostanete přímo na záznam v Insolvenčním rejstříku.

Co máte udělat v případě, že obdržíte informaci o insolvenci vlastníka/družstevníka?

Data čerpáme z veřejně dostupných zdrojů, tedy Insolvenčního rejstříku. V prvé řadě je třeba zkontrolovat, zda se opravdu nalezené insolvenční řízení týká vlastníka/družstevníka, který má byt ve Vašem domě. Kontrolujeme i vlastníky/družstevníky, kteří se již z domu odstěhovali, a to až do 31. 7. následujícího roku, kdy uplyne zákonný termín pro splatnost vyúčtování záloh za rok předcházející.

Pokud se tedy vlastník odstěhuje např. k 15. 5. 2017, bude kontrolován v insolvenčním rejstříku až do 31. 7. 2018, protože v dubnu 2018 obdrží vyúčtování záloh za část roku, po kterou byl vlastníkem. Vlastníci se kontrolují bez ohledu na skutečnost, zda za nimi společenství nebo bytové družstvo eviduje nějakou pohledávku. Pokud existují za vlastníkem/družstevníkem nějaké pohledávky, je nutné tyto pohledávky v rámci insolvenčního řízení přihlásit nejpozději do 30 dní od podání návrhu. Nepřihlášená pohledávka, nebo pozdě přihlášená pohledávka, se stává nevymahatelnou. Za takovouto pohledávku již plně odpovídají členové statutárního orgánu.

Jak službu objednat?

Službu je potřeba nejprve objednat – objednávku stačí zaslat prostřednictvím emailu na adresu manpraha@manpraha.cz. Vzhledem k tomu, že u většiny domů nemáme k dispozici rodná čísla vlastníků a spoluvlastníků, je také potřeba zaslat plný výpis z Katastru nemovitostí (ne z internetu), kde jsou uvedena i rodná čísla. Pokud nemáte takovýto výpis k dispozici, můžeme jej samozřejmě zařídit prostřednictvím dálkového přístupu do Katastru nemovitostí. Poplatky za výpis z Katastru nemovitostí budou následně fakturovány společenství. Cena výpisu se odvíjí od počtu stránek – za 1 stranu výpisu účtuje Katastr nemovitostí částku 100,- Kč bez DPH.

U bytového družstva není možné informace o rodných číslech dohledat v Katastru nemovitostí jako u společenství vlastníků. V tomto případě je potřeba zaslat spolu s informací, že požadujete hlídat insolvenční rejstřík, také jmenný seznam všech členů i spolučlenů družstva s jejich rodnými čísly.

Hlídání insolvenčního rejstříku probíhá výhradně na základě rodného čísla nebo IČ. V případě, že nebude u některého člena družstva nebo společenství rodné číslo k dispozici, nebude možné tohoto vlastníka/družstevníka kontrolovat.

Hlídání insolvenčního rejstříku u cizinců

Cizinci, kteří mají v ČR trvalý pobyt, mají cizineckou policií přidělen identifikátor, který má stejné složení jako rodné číslo u rodilých Čechů. Pokud tedy cizinec s tímto identifikátorem vyhlásí insolvenci u českého soudu a podle českých zákonů, budete informováni i o tomto řízení. Pokud by se jednalo o cizince, který nemá trvalý pobyt v ČR, nebo vyhlásí insolvenci ve své zemi původu, není možné informaci o této insolvenci v rámci českého insolvenčního rejstříku získat.

Máte objednánu službu sledování Katastru nemovitostí? Bojíte se, že budete kontrolu provádět 2x?

Nebudete, sledování změn Katastru nemovitostí kontroluje veškeré změny v rámci zápisu vlastnictví, tedy změny vlastníků, změny adres trvalého pobytu vlastníků, exekuční řízení apod. Přestože má insolvenční rejstřík povinnost data do Katastru nemovitostí o insolvencích zapisovat, praxe ukazuje, že se tak vždy neděje. Z tohoto důvodu zavádíme i tuto službu, aby kontrola vlastníků byla co nejpečlivější.

Věříme, že tato nově nabízená služba bude pro vás, naše zákazníky, zajímavá.