Nejčastější chyby BD

 Vlastník × člen družstva

Velmi často se zaměňuje pojem vlastník a člen družstva.
  • Vlastníkem domu nebo bytu je ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí na listu vlastnictví.
  • Člen družstva je ten, kdo vložil do bytového družstva členský vklad a zpravidla má právo nájemní smlouvy k užívání konkrétní bytové či nebytové jednotky. 

Člen družstva není oprávněn nakládat s majetkem družstva a případný prodej bytové nebo nebytové jednotky se realizuje prostřednictvím převodu členských práv a povinností. Členové bytového družstva jsou povinni přispívat na provoz družstva formou ekonomicky zdůvodnitelného nájemného.

 Dlouhodobý záporný hospodářský výsledek

Bytové družstvo není primárně založeno za účelem tvorby zisku, nicméně i přesto by mělo dosahovat vyváženého hospodaření, tzn. dosahovat alespoň nulového hospodářského výsledku nebo mírného zisku.

 Neaktualizovaný zápis v obchodním rejstříku

Výsledky volby představenstva družstva, případně kontrolní komise, by měly být pravidelně aktualizovány v obchodním rejstříku. Není výjimkou, že je v rejstříku veden zápis na osoby, které již nejsou několik let v představenstvu, případně ani členy družstva.

 

Družstvo také musí zveřejňovat důležité dokumenty ve veřejné sbírce listin, jedná se například o účetní závěrky, stanovy, zakládající dokumenty apod.

 Veřejná internetová nástěnka

Zákon o obchodních korporacích udává povinnost zveřejňovat veškeré pozvánky na členské schůze elektronickou formou na tzv. elektronické nástěnce. V případě, že není tato povinnost splněna, může být členská schůze zneplatněna, jelikož nebyla dle zákona řádně svolána. Adresa umístění dokumentů na elektronické nástěnce musí být členům družstva známa.

M.A.N., spol. s. r. o.

tel.: 281 932 598

e-mail: manpraha@manpraha.cz