Hlasování SVJ dle NOZ

Hlasování na shromáždění se řídí vždy velikostí spoluvlastnických podílů jednotlivých vlastníků. Hlasování se tak tedy výrazně liší od hlasování na členské schůzi družstva. U bytových a nebytových jednotek, které mají více jak jednoho vlastníka je nutné ustanovit společného zástupce – jedná se o jakousi formu zplnomocnění k jednání se společenstvím a také hlasování na shromáždění.

Tato povinnost se týká všech jednotek s více vlastníky, např. byty, které vlastní manželé a to i v SJM, ale například také hromadných garážových stání, kdy jsou všechna stání zapsána v katastru nemovitostí pod jedním číslem jednotky. Na stanovení společného zástupce se musí domluvit vlastníci, kteří mají minimálně 50% podíl na jednotce. Ke stanovení společného zástupce tedy není potřeba 100% souhlas všech vlastníků jednotky. Společným zástupcem může být stanovena vždy pouze jedna osoba za každou jednotku.

Příklad

V domě je 15 stejných garážových stání, které jsou v katastru zapsány jako jedna jednotka s více vlastníky. Pro stanovení společného zástupce tedy postačuje pověření od vlastníků 8 stání. Následně tento společný zástupce hlasuje na shromáždění celým vlastnickým podílem za všech 15 stání.

 

V praxi se lze setkat i s tím, že se hlasuje pouze za polovinu jednotky, protože jeden ze spoluvlastníků se na shromáždění nedostavil a druhý nedoručil plnou moc – hlasování tímto způsobem je neplatné a rozhodnutí shromáždění může být ze strany jakéhokoli vlastníka napadnutelné. Vlastníci si v tomto případě musí určit společného zástupce, který bude vykonávat hlasovací právo, jak je uvedeno výše.