10 nejčastějších chyb SVJ

 Nikomu nemusím říkat, že prodávám nebo pronajímám byt

Chyba! Vlastník jednotky je ze zákona povinen hlásit společenství změny vlastnictví. V případě pronájmu je vlastník také povinen nahlásit kdo konkrétně užívá bytovou/nebytovou jednotku a to včetně počtu osob, které budou jednotku užívat.

  Nebudu hradit zálohy, protože byt je prázdný

Chyba! I když v bytě nebydlí žádná osoba, musíte hradit alespoň minimální zálohy, protože Vám vznikají i tak náklady. Většina společenství má stanoven minimální počet osob rozhodných pro vyúčtování na jednu osobu. Provozem domu vznikají náklady, které by v případě, že v celém domě nikdo nebydlí, neměl kdo hradit.

Typicky se jedná například o elektřinu, kdy jsou paušálně hrazeny poplatky za elektroměr i v případě, že není odebírána žádná elektřina. Dalšími náklady na provoz vyplývající z vlastnictví jednotky jsou např. příspěvky do tzv. fondu oprav, náklady na pojištění, správu domu a vedení účetnictví, bankovní poplatky apod. 

 

 Počet osob pro vyúčtování se počítá podle trvalého bydliště

Chyba! Pro hlášení počtu osob není rozhodující, kdo má v jednotce hlášené trvalé bydliště, ale kolik osob skutečně v jednotce bydlí a tedy spotřebovává dané služby.

 Společenství musí udělat vyúčtování pro mé nájemníky

Chyba! Společenství nemá žádný právní vztah s Vašimi nájemníky, není tedy povinno vyúčtování pro vaše nájemníky zpracovávat. Ze zákona je společenství povinno vyúčtovávat náklady pouze vlastníkům jednotky a to do 4 měsíců po ukončení účetního období (zpravidla do 30. 4. následujícího roku).

 Hlasování na shromáždění podle počtu jednotek

Chyba! Hlasování na shromáždění se řídí podle velikosti spoluvlastnického podílu. Bližší informace o způsobu hlasování naleznete zde .

 Společenství může vlastnit a pronajímat majetek

Chyba! Vlastnictví majetku společenstvím je omezeno zákonem. Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Nemůže tedy vlastnit bytovou nebo nebytovou jednotku za účelem výdělečné činnosti, např. tržeb z pronájmu.

 Znovu jsme zvolili stejné členy výboru, nemusíme tedy aktualizovat údaje v obchodním rejstříku.

Chyba! Jak zánik funkce členů výboru tak i zvolení (převolení) nových členů výboru se zapisuje do obchodního rejstříku. V praxi by tedy měl být tedy podán návrh na zápis změn v obchodním rejstříku.

 Zůstatek bankovního účtu společenství je zůstatek fondu oprav

Chyba! Na bankovním účtu společenství se kumulují veškeré finanční prostředky. Může se tedy jednat např. o příjmy z pronájmu společných částí domu, nevyplacené přeplatky z vyúčtování, nebo jiné pohledávky a závazky. Stav bankovního účtu se tak může, z výše uvedených důvodů, výrazně lišit od zůstatku fondu oprav. Společenství účtuje o zůstatku fondu oprav samostatně a jeho zůstatek je vždy z účetní závěrky zřejmý.

Při prodeji bytu mám nárok na vrácení fondu oprav

Chyba! Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství povinnost fond oprav ke dni účinnosti převodu vypořádat. Zůstatek tak přechází na nového vlastníka.

Veškeré opravy v bytě musí hradit společenství

Chyba! Společenství musí uhradit ze společných finančních prostředků pouze opravy, které souvisí s opravou nebo údržbou společných částí domu. Společné části domu blíže specifikuje prohlášení vlastníka, které je uloženo ve sbírce listin na katastru nemovitostí a nařízení vlády 366/2013 Sb. Pokud ale například vlastník poškodí svým chováním společnou část domu, typicky např. poměrové měřidlo tepla, je společenství oprávněno vlastníkovi vzniklé náklady na opravu přeúčtovat v plné výši.
 

M.A.N., spol. s. r. o.

tel.: 281 932 598

e-mail: manpraha@manpraha.cz